در حال بارگذاری ...
 • ستاد مجتمع : بلوار فردوس شرق - خیابان ابراهیمی جنوبی - کوچه دوازدهم
  تلفن: 44000404
  
  دبیرستان دوره دوم و هنرستان: بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه جنوبی - کوچه رضایی
  تلفن:44140007 - 44140008 - 44140009
  
  دبیرستان دوره اول: بلوار فردوس شرق - خیابان ابراهیمی جنوبی - کوچه دوازدهم
  تلفن: 44077266 - 44048759 - 44048760
  
  پیش دبستان و دبستان: بلوار فردوس شرق - خیابان ابراهیمی جنوبی - کوچه دوازدهم
  تلفن: 44000404 - 44000405 - 44000406
  
 • google maps